Управління будівельною організацією для України

Управління будівельною організацією для України

Управління будівельним виробництвом

Основний вид діяльності будівельної організації - виконання будівельно-монтажних робіт. З точки зору управління проектами будівництво об'єкта потрапляє під категорію «реалізація проекту», коли необхідно побудувати унікальну одиницю (будь то житловий будинок, діловий центр або промисловий цех) в обмежені терміни (є плановий термін будівництва). Класичні системи управління проектами як західні так і вітчизняні не орієнтовані на управління проектами певних галузей, так як реалізують класичні методики. Підсистема «Управління будівельним виробництвом» є системою управління саме будівельних проектів, так як максимально враховує специфіку галузі та особливості національного досвіду будівництва. Реалізовані можливості підсистеми дозволяють:

Створення календарних планів робіт для великої кількості об'єктів будівництва. А так же розгляду всіх об'єктів будівництва в розрізі організації, проекту;

 • Можливість створення декількох сценаріїв виконання одного проекту, для вибору найбільш оптимального;
 • Можливість розрахунку календарних планів класичними методами.
 • Можливість планування як «зверху вниз», так і «знизу вгору»;
 • Визначення планової собівартості будівництва;
 • Призначення безпосередніх виконавців - співробітників організації для виконання запланованих робіт;
 • Створення шаблонів робіт, груп робіт або цілих проектів, для спрощення внесення даних;
 • Ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану (формування КБ - 2);
 • Формування потреб і заявок в матеріально-технічних ресурсах;
 • Облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт і всього об'єкту будівництва;
 • Відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді, як в діаграмі Гантта, так і в мережевій діаграмі;
 • Можливість побудови графіків роботи ресурсів в розрізі робіт і об'єкту будівництва;
 • Можливість побудови графіків використання в роботах матеріалів в розрізі робіт і об'єкту будівництва;
 • Можливість формування недельно-добових графіків робіт за будь-який період часу;
 • Можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом ходу і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • Можливість проведення оптимізації за ресурсами, яка в деяких випадках, може істотно скоротити час будівництва;
 • Побудова графіка руху робочої сили;
 • Можливість заповнення календарних планів будівництва на основі проектів, що ведуться в MS Project.

Управління фінансами

Організація ефективного управління фінансами - одна з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення задач обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити в цілому керованість бізнесу, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом з механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.

 

 

Бюджетування

Підсистема реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:

 • планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти ...);
 • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • фінансовий аналіз;
 • аналіз доступності коштів;
 • аналіз відхилень планових і фактичних даних.

 

Управління грошовими коштами

Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами "клієнт банку";
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах.

Управління взаєморозрахунками

Важливим елементом при роботі з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована за допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.

Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості - фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, по замовленнях, по рахунках);
 • можливість деталізації взаєморозрахунків за розрахунковими документами для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків;
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

 

Бухгалтерський облік

Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як українському законодавству, так і потребам реального бізнесу. Прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах системи "1С:Підприємство 7.7", що стали індустріальним стандартом в Україні.

 

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, в тому числі:

 • Матеріалів в будівництві - акти на списання М-29, Ч-11, матеріальний звіт, система розподілу відхилень;
 • Галузева система збору витрат основного виробництва (власні сили і субпідрядні роботи), допоміжних виробництв, витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів, накладних витрат;
 • Облік виконання робіт КБ-3, облік придбання робіт субпідрядників, облік послуг генпідрядника і послуг замовника;
 • Облік внутрішньогосподарських розрахунків в мережі філій структурах по широкому спектру операцій;
 • Спеціалізовані звіти по розрахунках із замовниками та субпідрядниками по виконаним роботам;
 • Галузевий облік основних засобів, нарахування амортизації;
 • Облік фінансових результатів діяльності в розрізі об'єктів будівництва;
 • Можливість комплексного обліку фактів господарської діяльності диверсифікованих компаній - напрямків промислового виробництва, капітального будівництва, роботи будівельної техніки;
 • Операції по банку і касі;
 • Валютні операції;
 • Розрахунки з підзвітними особами;
 • Розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • Розрахунки з бюджетом.

Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.

Податковий облік

Податковий облік з податку на прибуток в конфігурації ведеться незалежно від бухгалтерського обліку. Господарські операції відображаються паралельно в бухгалтерському та податковому обліку. У документах, які реєструють господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, передбачено, що для цілей податкового обліку дані можуть бути введені і відображені в обліку пізніше.

Для можливості зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку методики обліку та механізми зберігання інформації максимально наближені один до одного. Основу систем бухгалтерського і податкового обліку в конфігурації складають плани рахунків, окремі для кожного виду обліку. При цьому кодування рахунків податкового плану виконана таким чином, щоб забезпечити порівнянність узагальнюється на них даних з даними бухгалтерського обліку. Такий підхід суттєво полегшує виконання вимог ПСБО 17 "Податок на прибуток".

Організація партійного обліку забезпечує незалежність способів оцінки матеріально-виробничих запасів при списанні для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Для узагальнення даних податкового обліку в конфігурацію включені спеціалізовані звіти - аналітичні регістри податкового обліку, відповідні рекомендаціям ДПА України.

Ведення податкового обліку з податку на додану вартість реалізовано відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

Облік за міжнародними стандартами

Підсистема обліку за міжнародними стандартами надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • фінансового обліку та підготовку як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (ПСБО) за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за українськими і міжнародними стандартами по тих дільницях, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • знизити трудомісткість ведення обліку по МСФЗ за рахунок використання даних українського обліку;
 • проводити зіставлення даних українського обліку та обліку по МСФО, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності по МСФО;
 • консолідувати звітність групи підприємств.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.

 

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Сьогодні все більше підприємств усвідомлює важливість побудови системи ефективного управління персоналом, так як кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Управління даними про сотні й тисячі співробітників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінки кваліфікації виробничого і управлінського складу, вимагає застосування програмних продуктів, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати кадрову політику підприємства.

Співробітники відділу кадрів, відділу організації праці та зайнятості та бухгалтерії можуть використовувати підсистему управління персоналом в єдиному інформаційному просторі для щоденної роботи.

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • потреб в персоналі;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників підприємства;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

Підбір кадрів

Підсистема забезпечення бізнесу кадрами призначена для документування і автоматизації процесу підбору і оцінки кандидатів, проведеної відділом кадрів. В рамках цієї підсистеми передбачено виконання таких функцій:

 • особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб;
 • зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, від резюме до результатів анкетування;
 • планування зустрічей з кандидатами і реєстрація прийнятих рішень аж до прийняття на роботу.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Підсистема обліку кадрів компанії забезпечує зберігання різноманітної інформації про працівників:

 • даних про працівників як про фізичних осіб;
 • про підрозділ і посаду співробітника, кількості займаних ставок;
 • службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.

За накопиченим даними про працівників можна побудувати різноманітні звіти: це списки працівників, аналіз кадрового складу; звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).

Ведення регламентованого кадрового документообігу

Підсистема регламентованого документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • персоніфікований облік для ПФ;
 • ведення військового обліку
150000.00 грн
Кількість:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Виникли питання? Залиште свої дані та наші консультанти зв'яжуться з Вами та нададуть професійну консультацію